Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SKST

1. 12. 2007

S T A N O V Y

 

I.

Základní ustanovení

 

1.      SKST  Týn nad Vltavou o.s. (dále jen SKST) je dobrovolným sdružením fyzických osob

      provozující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

           

2. Sídlem SKST je : Horní Brašov  257,  Týn nad Vltavou 375 01

 

II.

Poslání a cíle

 

            1. Základním posláním SKST  je :

 

a)      organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

 

b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

 

c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

 

d)      budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

 

e)      vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f)        hájit zájmy členů  sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

 

g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

 

III.

Orgány SKST

 

1.      Orgány SKST j sou :

 

a)      valná hromada,

 

b)      výkonný výbor,

 

c)      revizní komise.

 

 

            2. Nejvyšším orgánem SKST je valná hromada složená ze všech členů SKST. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

 

            3. Valná hromada zejména :

 

a)      rozhoduje o zániku SKST a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,

 

b)      rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SKST,

 

c)      rozhoduje o přijetí a změnách stanov SKST,

 

d)      volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je dvouleté,

 

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SKST, schvaluje rozpočet.

 

e)      stanoví hlavní směry činnosti SKST pro příští období,

 

f)        schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SKST.

 

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím.

 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných, nejméně však musí být přítomna 1/3 členů SKST.

 

Valnou hromadu svolává předseda SKST.

 

                5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SKST v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

 

6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny. Vždy však má předsedu, místopředsedu a pokladníka. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby.

 

7. Výkonný výbor zejména :

 

a)      zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

 

b)      organizuje a řídí činnost SKST,

 

c)      připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

 

d)      dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SKST,

 

 

e)   spolupracuje se sportovními svazy,

 

f)   zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ,

      SK a jinými organizacemi a fyzickými osobami,

 

 

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

O průběhu jednání výkonného výboru a valné hromady STST se pořizuje zápis, který bude vyvěšen v jednací místnosti SKST a musí obsahovat   - datum a místo konání schůze,

                                                                           - přijaté usnesení,

                                                                           - nepřijaté námitky členů, kteří   

                                                                              požádali               

                                                                             o  jejich zaprotokolování.

                                                                              

8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

 

 

IV.

Společné zásady členství

 

            1. Členem SKST se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním   SKST.  O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor,  který    stanoví 

podmínky  pro vstup členů, a to podle obecných zásad  členství schválených valnou hromadou.

 

            2. Výši členských příspěvků pro kalendářní rok stanoví  výkonný výbor.

 

            3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

 

 

V.

Práva a povinnosti členů

 

            1. Základní práva řádných členů SKST jsou :

 

a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života v rámci SKST jako celku a to za podmínek Stanov SK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SK závazně  přijaty,

 

b)      účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které  z členství vyplývají,

 

c)      účastnit se jednání orgánů SKST, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

 

d)      volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů SKST.

 

 

            2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

 

a)       dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SKST a základní etické a mravní normy sportovce,

 

b)      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  SKST,

 

c)       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SKST k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o jeho dobré jméno,

 

d)      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností v SKST, pokud o tom příslušný orgán SKST podle stanov rozhodl,

 

e)      řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

3. Řádné členství zaniká :

 

a)      vystoupením člena,

 

b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

 

c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

 

d)      úmrtím člena či zánikem SKST ( dobrovolným  rozpuštěním, sloučením s jiným  sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva o  jeho  rozpuštění).

 

 

VI.

Majetek SKST a hospodaření

 

            1. Zdrojem majetku SKST  jsou zejména :

 

-         příspěvky členů SKST,

 

-         příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SKST, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která SKST vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,

 

-         příspěvky a dotace od sportovních svazů,

 

-         státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

 

-         dary,

 

-         majetek převedený do vlastnictví SKST  členem SKST,

 

-   k zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního    

     styku je výkonný výbor SKST oprávněn zřídit jeden běžný účet u čs. Peněžního   ústavu.   

     

 

2. Majetek SKST je ve vlastnictví SKST  jako celku. O převodech vlastnického práva  majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SKST.

 

4. Vlastní činnost SKST se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup SKST při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SKST.

 

 

VII.

Jednání jménem SKST

 

1. Jménem SKST jedná předseda, místopředseda a pokladník. SKST vyžaduje při jednáních vždy nejméně dva členy výkonného výboru. Dále může za SKST jednat její člen na základě pověření předsedou.

 

2.      Právo podpisového vzoru má předseda, místopředseda a pokladník.

 

4.   K právním úkonům je zapotřebí nejméně dvou podpisů oprávněných osob.

 

 

                                                                  VIII.

   Závěrečné ustanovení.

 

1.      SKST  zaniká, schválí-li to valná hromada SKST více než dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů.

 

2.      Stanovy SKST  byly schváleny valnou hromadou  dne 4.9. 2007.

 

3.      Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR.

 

4.      Změny a doplňky stanov SKST Týn nad Vltavou o.s. podléhají schválení valné hromady

a registraci Ministerstva vnitra ČR.

 

 

V Týně nad Vltavou, dne 4.9. 2007